Eigener Sound (endlos)

Konstrukteur Modell-Gruppe
MS6 Landschaftselement *
Installationspfad (Festplatte): \LSELEMENTE\SOUND\SYSTEM\CUSTOMSNDLOOP.3DM
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
2623 1402 924 290 7
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Rauch - Funktion Staub - Funktion Brand - Funktion Licht - Funktion
* * * *
Achsen - Nr. Achsen - Name Min. - Wert Max. - Wert
1 Lautsprecher versenken -0,3 0
Modell - Set Beschreibung
P14EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP14 EXPERT als Download
P14EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP14 EXPERT in Metallbox
P14EXPESDEN Eisenbahn.exe Professional - EEP14 EXPERT (english)
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück