Teenager_Anim

Konstrukteur Modell-Gruppe Modell-Länge
SP1 Rollmaterial -1 dm *
Installationspfad (Festplatte): \ROLLMATERIAL\ANIMATIONS\FIGUREN\TEENAGER_ANIMATION_DU1.3DM
Info zum Getriebe (Teil 1)
iGearCnt fWheelRadius fGear1 fGear2 fGear3 fGear4 fGear5 fGear6 fGear7 fGear8 fGear9 fGear10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
19136 9008 5036 3436 1656
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell ist beladbar Modell ist befahrbar
* *
Modell - Set Beschreibung
V13NSP10032 Plug-In 1 zu EEP 13.1
P14EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP14 EXPERT als Download
P14EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP14 EXPERT in Metallbox
P14EXPESDEN Eisenbahn.exe Professional - EEP14 EXPERT (english)
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück