Kühlwagen Ibhss 202Lc 140

Konstrukteur Modell-Gruppe Modell-Länge
MS6 Rollmaterial 1174 dm *
Installationspfad (Festplatte): \ROLLMATERIAL\SCHIENE\GUETERWAGGONS\IBHSS_202LC_140_CLEAR_MS6.3DM
Info zum Getriebe (Teil 1)
iGearCnt fWheelRadius fGear1 fGear2 fGear3 fGear4 fGear5 fGear6 fGear7 fGear8 fGear9 fGear10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
32801 14026 9353 5376 3426
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell ist beladbar Modell ist befahrbar
* *
Achsen - Nr. Achsen - Name Min. - Wert Max. - Wert
9 Zugschluss -0,01 0,01
Modell - Set Beschreibung
V80NMS60003 Kühlwagen Ibhss 202Lc 140
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück