ICE4 9005, BR 412, 1.Kl.-Endw.(Apmzf 0812) Nr.14

Konstrukteur Modell-Gruppe Modell-Länge
DU1 Rollmaterial 2879 dm *
Installationspfad (Festplatte): \ROLLMATERIAL\SCHIENE\TRIEBWAGEN\ICE4_BR412-14_9005_DU1.3DM
Info zum Getriebe (Teil 1)
iGearCnt fWheelRadius fGear1 fGear2 fGear3 fGear4 fGear5 fGear6 fGear7 fGear8 fGear9 fGear10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
383834 181762 118995 61066 21703
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell ist beladbar Modell ist befahrbar
* *
Achsen - Nr. Achsen - Name Min. - Wert Max. - Wert
2 Bug-Klappe 0 6,283185
4 Türen links 0 6,283185
5 Türen rechts 0 6,283185
Modell - Set Beschreibung
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück