Brückenkran - Holzgreifer

Konstrukteur Modell-Gruppe Modell-Länge
SM2 Rollmaterial 290 dm *
Installationspfad (Festplatte): \ROLLMATERIAL\MASCHINEN\CRANE_BRD_R_GRB_SM2.3DM
Info zum Getriebe (Teil 1)
iGearCnt fWheelRadius fGear1 fGear2 fGear3 fGear4 fGear5 fGear6 fGear7 fGear8 fGear9 fGear10
2 45 -60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
LoD 0 LoD 1 LoD 2 LoD 3 LoD 4
54954 23863 16281 9078 5174
Tausch-Textur 1 Tausch-Textur 2 Tausch-Textur 3
* * *
Modell ist beladbar Modell ist befahrbar
* *
Achsen - Nr. Achsen - Name Min. - Wert Max. - Wert
1 Holzgreifer links/rechts -0,1 1,135
3 Holzgreifer heben/senken -0,31 0,32
4 Holzgreifer drehen -3,141593 3,141593
5 Holzgreifer auf/zu 0 3,141593
13 Kranführer 0 3,141593
Modell - Set Beschreibung
V80NSM20074 14-teiliger Brückenkran für den modularen Aufbau
P15EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT als Download
P15EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP15 EXPERT in Metallbox
P16EXPBOXDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT in DVD-Box
P16EXPESDDE Eisenbahn.exe Professional - EEP16 EXPERT als Download
In Grundversion enthalten:
EEP 8 EEP 9 EEP 10 EEP 11 EEP 12 EEP 13 EEP 14 EEP 15 EEP 16
* * * * * * * * *
Zurück